001
002
003
004
005
006
007
008
009

โรงงานปุ๋ยอินทรีย์มูลไก่อัดเม็ด ตรา พี ภูตะวัน 2006

    
     เราคือโรงงานผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์มูลไก่อัดเม็ด ตรา พี ภูตะวัน 2006 ดำเนินธุรกิจมากว่า 10 ปี เป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่ได้มาจากมูลไก่ไข่และไก่พันธุ์  นำมาฆ่าเชื้อนานกว่า 90 วัน แล้วจึงนำเข้าสู่ขบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานตามกระบวนการของกรมวิชาการเกษตรปุ๋ยอินทรีย์มูลไก่อัดเม็ด พี ภูตะวัน 2006 ได้รับการขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมายและมีการตรวจสอบมาตรฐานการผลิตและคุณภาพของผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องจากกรมวิชาการเกษตรได้รับความไว้วางใจจากเกษตรกรและร้านค้าชั้นนำทั่วทั้งประเทศ  ทั้งนี้เรายังได้เข้าร่วมกับโครงการมากมายอาทิเช่น

 โครงการหลวงมูลนิธิชัยพัฒนา
 โครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านและชุมชน (SML)
 โครงการงบประมาณเกษตรจังหวัดนครราชสีมา
 โครงการงบประมาณเกษตรจังหวัดชุมพร
 โครงงบประมาณหมู่บ้านต่างๆมากมาย
 โครงการส่งเสริมการปลูกอ้อยโรงงานน้ำตาล ครบุรีจังหวัดนครราชสีมา
 โครงการส่งเสริมการปลูกอ้อยโรงงานน้ำตาล สหเรืองจังหวัดมุกดาหาร
    
     ปุ๋ยอินทรีย์มูลไก่อัดเม็ด พี ภูตะวัน 2006 เป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่เหมาะกับพืชทุกชนิดโดยเฉพาะ ข้าว มันสำปะหลัง ข้าวโพด อ้อย ยางพารา ปาล์มน้ำมัน พืชผักผลไม้ทุกชนิด

 

ปุ๋ยอินทรีย์โคราช,ปุ๋ยอินทรีย์พีพีซันโคราช,ปุ๋ยอัดเม็ดโคราช,ปุ๋พีภูตะวันโคราช,ขายปุ๋ย พีพี ซัน โคราช,จำหน่ายปุ๋ยพีพีซันโคราช,จำหน่ายปุ๋ยพีพีซันนครราชสีมา,ขายปุ๋ยพีพีซันโคราช,ปุ๋ยพีพีซันโคราช,ปุ๋ยพีพีซันนครราชสีมา,จำหน่ายปุ๋ยโคราช,จำหน่ายปุ๋ยนครราชสีมา,ปุ๋ยอินทรีย์มูลไก่อัดเม็ดพีภูตะวันโคราช,ปุ๋ยมูลไก่อัดเม็ดโคราช,ปุ๋ยมูลไก่อัดเม็ดพี ภูตะวัน โคราช,ปุ๋ยอินทรีย์มูลไก่อัดเม็ดพีภูตะวันนครราชสีมา,ปุ๋ยมูลไก่อัดเม็ดนครราชสีมา,จำหน่ายปุ๋ยมูลไก่อัดเม็ดโคราช,จำหน่ายปุ๋ยมูลไก่อัดเม็ดพีภูตะวัน,จำหน่ายปุ๋ยมูลไก่อัดเม็ด พี ภูตะวัน,จำหน่ายปุ๋ยมูลไก่อัดเม็ดนครราชสีมา

ปุ๋ยอินทรีย์โคราช,ปุ๋ยอินทรีย์พีพีซันโคราช,ปุ๋ยอัดเม็ดโคราช,ปุ๋พีภูตะวันโคราช,ขายปุ๋ย พีพี ซัน โคราช,จำหน่ายปุ๋ยพีพีซันโคราช,จำหน่ายปุ๋ยพีพีซันนครราชสีมา,ขายปุ๋ยพีพีซันโคราช,ปุ๋ยพีพีซันโคราช,ปุ๋ยพีพีซันนครราชสีมา,จำหน่ายปุ๋ยโคราช,จำหน่ายปุ๋ยนครราชสีมา

ปุ๋ยอินทรีย์โคราช,ปุ๋ยอินทรีย์พีพีซันโคราช,ปุ๋ยอัดเม็ดโคราช,ปุ๋พีภูตะวันโคราช,ขายปุ๋ย พีพี ซัน โคราช,จำหน่ายปุ๋ยพีพีซันโคราช,จำหน่ายปุ๋ยพีพีซันนครราชสีมา,ขายปุ๋ยพีพีซันโคราช,ปุ๋ยพีพีซันโคราช,ปุ๋ยพีพีซันนครราชสีมา,จำหน่ายปุ๋ยโคราช,จำหน่ายปุ๋ยนครราชสีมา

ปุ๋ยอินทรีย์โคราช,ปุ๋ยอินทรีย์พีพีซันโคราช,ปุ๋ยอัดเม็ดโคราช,ปุ๋พีภูตะวันโคราช,ขายปุ๋ย พีพี ซัน โคราช,จำหน่ายปุ๋ยพีพีซันโคราช,จำหน่ายปุ๋ยพีพีซันนครราชสีมา,ขายปุ๋ยพีพีซันโคราช,ปุ๋ยพีพีซันโคราช,ปุ๋ยพีพีซันนครราชสีมา,จำหน่ายปุ๋ยโคราช,จำหน่ายปุ๋ยนครราชสีมา

ปุ๋ยอินทรีย์โคราช,ปุ๋ยอินทรีย์พีพีซันโคราช,ปุ๋ยอัดเม็ดโคราช,ปุ๋พีภูตะวันโคราช,ขายปุ๋ย พีพี ซัน โคราช,จำหน่ายปุ๋ยพีพีซันโคราช,จำหน่ายปุ๋ยพีพีซันนครราชสีมา,ขายปุ๋ยพีพีซันโคราช,ปุ๋ยพีพีซันโคราช,ปุ๋ยพีพีซันนครราชสีมา,จำหน่ายปุ๋ยโคราช,จำหน่ายปุ๋ยนครราชสีมา

ปุ๋ยอินทรีย์โคราช,ปุ๋ยอินทรีย์พีพีซันโคราช,ปุ๋ยอัดเม็ดโคราช,ปุ๋พีภูตะวันโคราช,ขายปุ๋ย พีพี ซัน โคราช,จำหน่ายปุ๋ยพีพีซันโคราช,จำหน่ายปุ๋ยพีพีซันนครราชสีมา,ขายปุ๋ยพีพีซันโคราช,ปุ๋ยพีพีซันโคราช,ปุ๋ยพีพีซันนครราชสีมา,จำหน่ายปุ๋ยโคราช,จำหน่ายปุ๋ยนครราชสีมา